Název oboru: Praktická škola dvouletá

Kód oboru: 78-62-C/02

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání

Charakteristika vzdělávaných žáků oboru praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá je pro žáky a žákyně se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:
•      povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
•      povinnou školní docházku v základní škole speciální;
•      povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;
•      základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Zdravotní požadavky:
V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení jsou stanoveny požadavky na žáky, které důsledně respektují jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Zaměření školy
Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Praktická škola dvouletá SOU Kyjov je odborně zaměřena na přípravu pokrmů a na ruční práce.  Získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání.

Způsob ukončení vzdělávání
Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Více informací o oboru (část školního vzdělávacího programu)