klikni>> Objednávka stravování <


 

Upozorňujeme na nový účet sloužící pro úhradu stravy i ubytování (týká se žáků bývalého SOU Kyjov, kteří tento účet doposud nepoužívali):

  • č. účtu 10139671/0100.

Účet č. 107-4237160297/0100 bude od 1. 10. 2022 zrušen, na něj již platby nezasílejte!


KONTAKTY PRO PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

 

Tel.: 737 600 204         kopecna@sspkyjov.cz         p. Hana Kopečná

Tel.: 774 405 608         fuskova@sspkyjov.cz          p. Adriana Fúsková

 Podmínky školního stravování  (od 1. 9. 2022)             

Naše škola má v provozu stravovací systém založený na identifikaci strávníka při výdeji stravy pomocí bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za objednávky. Strávník zodpovídá i za stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednání a odběru stravy.

  • Objednávka, změna, odhlášení stravy se provádí na www stránkách školy v kategorii Pro žáky a rodiče/Školní stravování, na objednacím terminálu nebo v kanceláři školní jídelny.
  • Bezkontaktní čip je třeba zakoupit při přihlášení ke stravování (1x za dobu studia).
  • Platbu za stravu (kredit) je možné uhradit na účet školy č. 10139671/0100. VS (variabilním symbolem) platby je osobní číslo žáka. Pokud je stav konta dostačující, není nutné platit každý měsíc doporučenou částku 800 Kč (žáci 15 a více let), 700 Kč (žáci 11-14 let), 650 Kč (žáci 7-10let).
  • Doba připsání platby na stravovací konto žáka trvá tři pracovní dny, a to bez ohledu na to, jestli je platba okamžitá nebo standardní.
  • Platbu za stravu (kredit) je možné uhradit také v hotovosti, a to na pokladně školy, popř. na jednotlivých místech poskytování vzdělávání.

  • Úhrady jsou prováděny zálohově; vyúčtování stravného se provádí 1x ročně v měsíci červenci po ukončení školního roku.
  • Stav konta si může každý strávník ověřit na objednacím terminálu nebo na www stránkách školy v kategorii Pro žáky a rodiče/Školní stravování.
  • Změna objednávky (přihlášení a odhlášení obědů) se provádí minimálně jeden den předem do 13.30 hod. V případě nemoci je možné odhlásit obědy na www stránkách školy, na objednacím terminálu nebo na tel. č. 737 600 204 nebo 774 405 608, popř. 518 305 342, vždy alespoň jeden den předem do 13.30 hod.
  • První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, kdy nemohl odhlásit oběd dle stanovených pravidel, se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento oběd odebrat do přinesených nádob. Ostatní dny, kdy není přítomen ve škole, nemá nárok na zvýhodněnou cenu stravování a musí hradit oběd v plné výši jako cizí strávník, tj. např. u věkové skupiny strávníků 15 a více let uhradí 95 Kč jako cizí strávník.

 

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ pro školní rok 2022/2023

 

Věkové skupiny strávníků a cena oběda:

 7 – 10 let  31 Kč 
 11 – 14 let  34 Kč
 15 a více let   40 Kč

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

Seznam alergenů