Název oboru: Podnikání

Kód oboru: 64-41-L/51

Délka studia: 2 roky

Forma studia: denní

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis uplatnění absolventa oboru podnikání v praxi

Absolvent zvládá vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.

V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopnosti aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Získané znalosti a dovednosti může uplatnit při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Absolvent oboru,který úspěšně vykoná maturitní zkoušku, se může ucházet o studium na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Více informací o oboru