KONTAKTY NA PRACOVNÍKY ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

 

Mgr. Lenka Pataki  – zástupkyně ředitele pro poradenskou činnost; výchovná poradkyně

E-mail: pataki@sspkyjov.cz

Tel.: 518 324 429 / 774 405 605

 

Mgr. Jana Fridrichová, Ph.D. – školní speciální pedagožka

e-mail: fridrichova@sspkyjov.cz

tel.: 518 324 429

 

Mgr. Vojtěch Výleta – školní psycholog

e-mail: fridrichova@sspkyjov.cz

tel.: 518 324 429

 

Mgr. Eva Ištvánková – školní metodička prevence

E-mail: istvankova@sspkyjov.cz

Tel.: 518 324 429 / 605 791 099

 

Mgr. Luděk Šebela – školní metodik prevence

E-mail: sebela@sspkyjov.cz

Tel.: 518 324 429

 

Bc. Sebastian Komínek – sociální pedagog

E-mail: kominek@sspkyjov.cz

Tel.: 518 324 429

 

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních v platném znění.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Školní poradenské pracoviště tvoří výchovné poradkyně, školní metodici prevence a školní speciální pedagožka, sociální pedagožka.

 

Hlavní činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště:

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků.
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost – navrhování následné péče, spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci PLPP.
 • Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami –zprostředkování diagnostiky v ŠPZ, koordinace vzdělávacích opatření.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy – s PLPP, IVP, naplňováním podpůrných opatření.
 • Shromažďování odborných zpráv o žácích, jejich zajišťování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a vedení písemných záznamů o činnosti.

 

ŠKOLNÍ METODIK/METODIČKA PREVENCE

 • Koordinace a participace minimálního preventivního programu školu.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy, zaměřených na prevenci sociálně patologických  jevů (záškoláctví, šikany, násilí, závislostí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu, sebepoškozování, prekriminálního a kriminálního chování).
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování – vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem problémových projevů, nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Poskytování poradenských služeb žákům s projevy rizikového chování a jejich zákonným zástupcům.
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci (př. integrace žáků – cizinců), se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Koordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv o žácích v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Zajišťování nových informací o problematice sociálně-patologických jevů, o nabídkách programů a projektů a předávání těchto informací pedagogům školy.
 • Vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených  a realizovaných opatření.

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče, návrhy metod a forem práce se žáky, stanovení specifik výuky podle druhu a stupně zdravotního postižení.
 • Vytyčení hlavních problémů žáka a stanovení plánu podpory – druhu, rozsahu, frekvence a trvání intervenční činnosti.
 • Odborná pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním.
 • Odborná pomoc a vytváření preventivních intervenčních programů při školním neúspěchu.
 • Spolupráce na vytvoření IVP nebo PLPP a průběžné vyhodnocování jejich účinnosti, dle potřeby provádění jejich úprav.
 • Koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně SVP, návrhy metod a forem práce se žáky.
 • Individuální konzultace pro žáky a zákonné zástupce – zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka (zákonnými zástupci).
 • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.
 • Vedení písemné dokumentace o všech činnostech.